Strona główna » Regulamin
Kategorie
Płatności on-line
 • cash1
Kontakt
 • HURTOWNA KOSMETYKI PROFESJONALNEJ
  PERFECT SUPPORT
  ul.Nakielska 3
  01-106 Warszawa
  NIP: 118-159-96-78

 • E-mail:biuro@kosmetykaistylizacja.pl
 • Telefon737-175-000
  518-333-001
  510-035-848
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
Systemy płatności
 • CashBill

RegulaminRegulamin Sklepu
Regulamin zakupów sklepu internetowego www.kosmetykaistylizacja.pl
 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.kosmetykaistylizacja.pl (zwanego dalej:
„Sklepem Internetowym”)

I. Informacje ogólne:
PERFECT SUPPORT Grzegorz Myślak
ul. Nakielska 3,
01-106 Warszawa
Tel. 518-333-001, 510-035-848
email: biuro@perfectsupport.pl
NIP: 118-159-96-78

II. Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) firmę kurierską;
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego , w tym w szczególności dokonująca zakupów.
6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12. Sprzedawca - oznacza firmę PERFECT SUPPORT Grzegorz Myślak z siedzibą w Łomiankach 05-092, ul. Baonu Zośka 17, NIP: 118-159-96-78, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: biuro@perfectsupport.pl.
13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.kosmetykaistylizacja.pl; www.perfectsupport.pl
14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

III. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Hurtownia Kosmetyki Profesjonalne PERFECT SUPPORT prowadzi sprzedaż produktów w obrębie rynku profesjonalnego, skierowanego do gabinetów kosmetycznych i użytkowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikację i zostały przeszkolone do ich użycia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży produktu, który jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego przez wykwalifikowane osoby z dyplomem ukończenia szkoły kosmetycznej lub w gabinetach kosmetycznych, a Kupujący nie posiada w/w kwalifikacji.

Powyższy punkt regulaminu ma na celu uniknięcie ewentualnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu swoim lub osób trzecich przez Kupującego, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zabiegów kosmetycznych.

2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej
Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych,
systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa: Internet Explorer lub Chrome lub FireFox lub Opera lub Safari, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe.

4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku
twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych
Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług
nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W
szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

IV Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w
formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie newslettera na podane konto email poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza
rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach
tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przesyłanie newslettera, nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia
Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać
przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

V Zamówienia
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płace”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie V ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

VI Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu
Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
c) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).

VII Dostawa
1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu dokonania płatności przez Klienta w wypadku
wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.
5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja
potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. Należy sprawdzić czy
opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi
znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i jeśli jest taka potrzeba Klient ma również prawo
żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na
Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub
podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu
Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
12. Średni czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub dnia zawarcia umowy sprzedaży "za pobraniem".

VIII Rękojmia
1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar
wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadość uczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub
wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym
terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub
usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany
Towaru lub usunięcia wady.

IX Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może
kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć
reklamowany Towar do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się
do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej
przez Klienta.

X Gwarancja
1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez
producenta Towaru bądź dystrybutora.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją dystrybutora, informacja dotycząca istnienia i
treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

XI Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia
Towaru w posiadanie przez Klienta.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca
przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania Towaru od Klienta zwrócić mu
dokonaną przez niego płatność za towar.
6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
7. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany
pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Klient.

XII Usługi nieodpłatne
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;
b) Newsletter;
c) Prowadzenie Konta Klienta;
2. Usługi wskazane w pozycji XII ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny
na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz
sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje
Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza
umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i
polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty
elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza
rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą
chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu
rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty
elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych
produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez
Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o
nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości
i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji.
Aby się wypisać należy wysłać z konta email na które jest wysyłany newsletter wiadomość na
adres biuro@perfectsupport.pl o treści: proszę o wyłączenie usługi newsletter lub za pośrednictwem aktywacji
odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach
opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w
ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które
podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii
zamówień już zrealizowanych.
11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta
Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez
Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych
Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także,
gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione
względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń
Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowaniedostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do
rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i
usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu
rejestracyjnym.

XIII Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w
ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez
Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w
Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia
przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w
Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody
wyrażonej przez Klienta.
3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji
uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację
zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści
oraz do ich poprawiania.
5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru,
w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić
usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec
Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych
jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu
zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do
realizacji Dostawy.

XIV Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw
nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu
dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy
z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany
przez Klienta podczas Rejestracji.

XV REGULAMIN DYSTRYBUCJI SELEKTYWNEJ MARKI PODOPHARM®
1. Na podstawie artykułu 1 lit. g Rozporządzenia Komisji UE 2022/720 z dnia
10 maja 2022 roku w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych
i praktyk uzgodnionych oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień
wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. z 2014r.
poz.1012), wprowadza się Regulamin dystrybucji selektywnej.
2. System dystrybucji selektywnej oznacza
system dystrybucji, w którym dostawca
zobowiązuje się sprzedawać bezpośrednio lub pośrednio towary lub usługi objęte
porozumieniem tylko dystrybutorom wybranym według określonych kryteriów,
a dystrybutorzy ci zobowiązują się nie sprzedawać tych towarów lub usług
nieautoryzowanym dystrybutorom na terytorium, na którym dostawca postanowił
stosować system.
3. Regulaminem dystrybucji selektywnej objęte są wszystkie produkty marki
PODOPHARM®.
4. Produkty PODOPHARM® przeznaczone są do szczególnej, wyspecjalizowanej grupy
odbiorców tj. do gabinetów kosmetycznych, podologicznych, dermatologicznych,
fizjoterapeutycznych, sklepów internetowych lub stacjonarnych prowadzonych przez
te podmioty . Sprzedaż dotyczy również szkół branżowych, uczelni wyższych
o profilach kosmetologia lub podologia oraz ich studentów/słuchaczy.
5. Produkty PODOPHARM® dostępne w kanale sprzedaży mogą być sprzedawane
tylko w sieci dystrybucji PODOPHARM®. W związku z tym wszelkie zakupy, czy też
inne nabycie w celu odsprzedaży poza siecią, w szczególności przez sieć
internetowych platform sprzedażowych marketplace są zabronione.
6.Wprowadza się zakaz sprzedaży i dalszej odsprzedaży produktów PODOPHARM®
na platformach internetowych marketplace takich jak Allegro, OLX, Empik, Ebay,
Amazon, Vinted, AliExpress, itp. platform sprzedażowych.
7.W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu firma PODOPHARM®
Sp. z o.o. jako producent i podmiot odpowiedzialny zastrzega sobie prawo do
wystąpienia na drogę sądową celem ochrony jego dóbr osobistych.
8.Do postanowień niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy:
a)Rozporządzenia Komisji UE 2022/720 z dnia 10 maja 2022 roku,
w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych.
b)Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie
wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu
porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. z 2014r. poz.1012).
c)Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz.
1360 ze zm.).
9.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 7.02.2023 roku.


XVI Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie
na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą
dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich
sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.
Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i
udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5. Sprzedawca zastrzegaktóry sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie
zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego
Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, obowiązywał w dniu składania
zamówienia przez Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu
obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy
zgodnie z postanowieniami w punkcie XIV.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.

 


Przejdź do strony głównej

Płatności on-line

platn
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl